0
09216680927
محتوای عملیات CRUD فایل در Asp.net Core
آپلود و ذخیره فایل در Asp.net Core

آپلود و ذخیره فایل در Asp.net Core

اگه قصد داشته باشید یک سایت را برنامه نویسی بکنید غیر ممکن است که به این نیاز پیدا نکنید که یک فایل را آپلود و ذخیره بکنید برای مثال در سایت نونویسان ما تصاویر را برای نمایش در بانک اطلاعاتی ...