نمونه سوال برنامه نویسی سی شارپ

نمونه سوال برنامه نویسی سی شارپ

خواندن این مطلب

8 دقیقه

زمان میبرد!

اگر دانشجوی رشته IT هستید و یا به هر علتی در حل سوالات محیط کنسول دچار مشکل شدید ما در مقاله نمونه سوال برنامه نویسی سی شارپ برای شما عزیزان چند سوالی که ممکن است به آن برخورد کرده باشید را حل میکنیم و با کد برای شما قرار میدهیم.
در صورت تمایل میتوانید دوره رایگان مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ را نیز مشاهده بکنید.

اولین سوال از نمونه سوال برنامه نویسی سی شارپ

برنامه ای بنویسید که اطلاعاتی مانند نام, سن و قد کاربر را از ورودی دریافت کند و روی صفحه نمایش دهد.

				
					Console.Write("Pls Enter Your Name: ");
  string Name = Console.ReadLine();
  Console.Write("Pls Enter Your Age: ");
  int Age = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  Console.Write("Pls Enter Your Height: ");
  int Height = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

  Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
  Console.WriteLine("Your Name Is: {0}", Name);
  Console.WriteLine("Your Age Is: {0}", Age);
  Console.WriteLine("Your Height Is: {0}", Height);
  Console.ReadKey();
				
			

در تمرین اول برای اینکه مقادیر را از ورودی بگیریم ابتدا برای هر کدام یک پیغام مناسب به کاربر نمایش میدهیم و در مرحله بعد یک متغیر ایجاد میکنیم و آن را از کاربر دریافت میکنیم.

در اینجا برای جذابیت کار رنگ نتیجه یا همان نمایش اطلاعات را سبز کردیم اگر میخواهید این بخش حذف شود کدی که در خط هشتم نوشته شده است را پاک بکنید.

دقت داشته باشید این کد را باید در بدنه Main کپی بکنید.

بررسی یک شرط ساده

برنامه ای بنویسید که یک متغیر به نام Number داشته باشد؛ که اگر بالاتر از ۱۰ بود Hello World را نمایش دهد و اگر پایین تر بود روی صفحه عبارت GoodBye World را چاپ بکند.

				
					Console.WriteLine("Pls Enter Number:");
int Number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (Number > ۱۰)
{
  Console.WriteLine("Hello World");
}
else
{
  Console.WriteLine("GoodBye World");
}
Console.ReadKey();
				
			

در مثال دوم اگر میخواهید عدد را از کاربر دریافت نکنید و ثابت باشد عبارت بعد مساوی را حذف بکنید و یک عدد به دلخواه قرار بدهید.

برای بررسی و نمایش پیغام مناسب باید از دستور شرطی if استفاده بکنید که اطلاعات بیشتری از آن در مقاله دستورات شرطی در سی شارپ قرار گرفته است.

 

برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی دریافت بکند و علامت آن را تعیین بکند.

				
					Console.WriteLine("Pls Enter Number:");
  int Number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  if (Number >= ۰)
  {
    Console.WriteLine("Number Is Positive");
  }
  else
  {
    Console.WriteLine("Number Is Negative");
  }
  Console.Readkey();
				
			

نوشتن این برنامه در این حالت بسیار بهینه و کوتاه است اما اگر بخواهید از else if استفاده بکنید میتوانید از کد زیر بهره ببرید که نسبت به کد بالا کمی طولانی تر است.

				
					Console.WriteLine("Pls Enter Number:");
  int Number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  if (Number > ۰)
  {
    Console.WriteLine("Number Is Positive");
  }
  else if (Number == 0)
  {
    Console.WriteLine("Number Is Zero");
  }
  else if (Number < 0)
  {
    Console.WriteLine("Number Is Negative");
  }
  Console.ReadKey();
				
			

چهارمین سوال از نمونه سوال زبان سی شارپ

برنامه ای بنویسید که یک عدد یک رقمی را از ورودی دریافت کند و معادل لاتین آن را روی صفحه نمایش دهد.

				
					Console.Write("Pls Enter Number: ");
  int Number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

  switch (Number)
  {
    case 0:
      Console.WriteLine("Zero");
      break;
    case 1:
      Console.WriteLine("One");
      break;
    case 2:
      Console.WriteLine("Two");
      break;
    case 3:
      Console.WriteLine("Three");
      break;
    case 4:
      Console.WriteLine("Four");
      break;
    case 5:
      Console.WriteLine("Five");
      break;
    case 6:
      Console.WriteLine("Six");
      break;
    case 7:
      Console.WriteLine("Seven");
      break;
    case 8:
      Console.WriteLine("Eight");
      break;
    case 9:
      Console.WriteLine("Nine");
      break;
    default:
      Console.WriteLine("Please enter a number from 0 to 9.");
      break;
  }
  Console.ReadKey();
				
			

پنجمین سوال از سوالات زبان برنامه نویسی سی شارپ

برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی دریافت بکند و در نتیجه بنویسد که آیا این عدد فرد است یا زوج.

				
					Console.Write("Pls Enter Number: ");
  int Number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

  if (Number % 2 == 1)
  {
    Console.WriteLine("This Is Odd Number.");
  }
  else
  {
    Console.WriteLine("This Number is Even.");
  }
  Console.ReadKey();
				
			

ششمین سوال کاربردی سی شارپ

یک مستطیل روی صفحه ایجاد بکنید که ۴ سطر داشته باشد و ۵ ستون.

				
					for (int i = 0; i < 4; i++)
  {
    for (int j = 0; j < 5; j++)
    {
      Console.Write("*");
    }
    Console.Write("\n");
  }
  Console.ReadKey();
				
			

هفتمین سوال سی شارپ

نمایش یک مثلث قائم‌الزاویه از اعداد با ۵ سطر و ۵ ستون.

				
					for (int i = 1; i <= 5; i++)
  {
    for (int j = 1; j <= i; j++)
    {
      Console.Write(j + " ");
    }
    Console.WriteLine();
  }
  Console.ReadKey();
				
			

سوال از سی شارپ جدول ضرب اعداد

برنامه ای بنویسید که جدول ضرب ۱۰ در ۱۰ را نمایش بدهد.

				
					for (int i = 1; i <= 10; i++)
  {
    for (int j = 1; j <= 10; j++)
    {
      Console.Write(i * j + "\t");
    }
    Console.WriteLine();
  }
  Console.ReadKey();
				
			

این برنامه جدول ضرب ۱۰ را نمایش میدهد اما میتوانید با گرفتن اعداد جدول ضرب از ورودی کار را کمی زیباتر بکنید تا کاربر تعیین کند جدول ضرب چند در چند باشد برای این که باید از کد زیر استفاده بکنید.

				
					Console.Write("Pls Enter Number One: ");
  int NumberOne = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  Console.Write("Pls Enter Number Two: ");
  int NumberTwo = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

  for (int i = 1; i <= NumberOne; i++)
  {
    for (int j = 1; j <= NumberTwo; j++)
    {
      Console.Write(i * j + "\t");
    }
    Console.WriteLine();
  }
  Console.ReadKey();
				
			

سوال جمع اعداد ورودی کاربر

یک کد در محیط کنسول بنویسید که عددی را از کاربر دریافت بکند و جمع اعداد آن را در نتیجه به نمایش بگذارد.

				
					int x, r, sum;

  Console.Write("Pls Enter Number: ");
  x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  sum = 0;

  while (x > ۰)
  {
    r = x % 10;
    sum = sum + r;
    x = x / 10;
  }
  Console.Write("Sum Is: " + sum);
  Console.ReadKey();
				
			

تمرین بعدی شباهتی به این سوال نهم دارد اما با یک تفاوت در سوال بعدی بجای جمع اعداد ما وارون عدد دریافت شده را نمایش میدهیم.

سوال وارون کرد عدد ورودی با سی شارپ

برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی دریافت بکند و وارون آن را نمایش بدهد.

				
					int x, r, s;

  Console.Write("Pls Enter Number: ");
  x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  s = 0;

  do
  {
    r = x % 10;
    s = s * 10 + r;
    x = x / 10;
  } while (x > ۰);
  Console.Write("Reverse Number Is: " + s);
  Console.ReadKey();
				
			

سوال محاسبه مساحت مستطیل

برنامه ای بنویسید که توسط یک کلاس مقادیر طول و عرض یک مستطیل دریافت شود و مساحت آن را نمایش بدهد.

				
					
  static void Main(string[] args)
  {
    Rectangle rectangle = new Rectangle();

    Console.Write("Pls Enter Width: ");
    rectangle.Width = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

    Console.Write("Pls Enter Height: ");
    rectangle.Height = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

    Console.WriteLine(rectangle.RectangleArea());

    Console.ReadKey();
  }
}

public class Rectangle
{
  public int Width { get; set; }
  public int Height { get; set; }

  public int RectangleArea()
  {
    return Width * Height;
  }
}
				
			

سوال نمایش تعداد درس های پاس نشده دانشجو

برنامه ای بنویسید که تعداد دروس دانشجو و نمرات هر درس را دریافت بکند و درس هایی که دانشجو پاس نشده را نمایش بدهد.

				
					Console.WriteLine("Please Enter The Number Of Grades.");
  int Counter = 0;
  int Number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  double[] Point = new double[Number];

  for (int i = 0; i < Number; i++)
  {
    Console.WriteLine("Pls Enter Number: " + (i + 1));
    Point[i] = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
  }

  foreach (var item in Point)
  {
    if (item < 12)
    {
      Counter++;
    }
  }
  Console.WriteLine("--------------------------");
  Console.WriteLine("{0} Number Is Faild.", Counter);
  Console.ReadKey();
				
			

عددی را از ورودی دریافت کنید و آن را مقلوب کنید

عددی را از ورودی دریافت کنید و آن را برعکس کنید در نهایت نمایش دهید؛ برای مقلوب کردن اعداد دریافت شده از ورودی در سی شارپ باید به شکل زیر عمل کنید.

				
					Console.Write("Pls Enter Numer: ");
int number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
string numberStr = number.ToString();
string reversedNumberStr = "";

for (int i = numberStr.Length - 1; i >= ۰; i--)
{
  reversedNumberStr += numberStr[i];
}

Console.WriteLine(reversedNumberStr);
Console.ReadKey();
				
			

دریافت ۱۰ عدد از ورودی و جمع کردن اعداد زوج دریافت شده

یکی از سوالات رایج این است که برنامه‌ای بنویسید که ۱۰ عدد صحیح از ورودی دریافت کند و مجموع اعداد زوج را نمایش دهد در اصل کاری که این برنامه می‌کند دریافت ۱۰ عدد از ورودی و جمع کردن اعداد زوج دریافت شده است که در ادامه قطعه کد آن قرار دارد که باید در Main Method کپی شود.

				
					int sum = 0;

Console.WriteLine("Please enter 10 integers:");

for (int i = 0; i < 10; i++)
{
  Console.Write($"Number {i + 1}: ");
  int number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

  if (number % 2 == 0)
  {
    sum += number;
  }
}

Console.WriteLine($"Sum of even numbers entered: {sum}");
Console.ReadKey();
				
			

برنامه دریافت ۱۰ عدد مثبت صحیح و مرتب کردن اعداد

در سوال برنامه دریافت ۱۰ عدد مثبت صحیح و مرتب کردن اعداد باید برنامه ای بنویسید که پنج عدد از کاربر دریافت کند و آن ها را به صورت صعودی چاپ کند با شرط اینکه اگر اعداد منفی یا اعشاری یا مساوی هم بودند چاپ کند عدد دیگری وارد کنید.

				
					List<int> numbers = new List<int>();

while (numbers.Count < 5)
{
  Console.Write("Enter a positive integer: ");
  string input = Console.ReadLine();
  int number;

  // این خط بررسی می‌کند که ورودی یک عدد صحیح است یا نه
  if (int.TryParse(input, out number))
  {
    // بررسی مثبت بودن عدد
    if (number <= 0)
    {
      Console.WriteLine("The entered number must be positive. try again.");
    }
    // بررسی تکراری بودن عدد
    else if (numbers.Contains(number))
    {
      Console.WriteLine("The entered number is duplicate. Please enter another number.");
    }
    // افزودن عدد به لیست
    else
    {
      numbers.Add(number);
    }
  }
  // اگر ورودی عدد صحیح نباشد (مثلاً اعشاری باشد یا کاراکتر دیگری باشد)
  else
  {
    Console.WriteLine("The input is invalid. Please enter a valid number.");
  }
}

// مرتب سازی لیست اعداد
numbers.Sort();

// چاپ اعداد به صورت صعودی
Console.WriteLine("Numbers in ascending order:");
foreach (int num in numbers)
{
  Console.WriteLine(num);
}
				
			

در کد ارائه شده، از تابع int.TryParse برای بررسی اینکه ورودی کاربر یک عدد صحیح است یا خیر استفاده شده است. این تابع اگر ورودی یک عدد صحیح نباشد، مثلاً عدد اعشاری باشد، مقدار false برمی‌گرداند و بنابراین کد زیر اجرا می‌شود که پیام “ورودی نامعتبر است” را چاپ می‌کند.

 1. لیست numbers: این لیست برای ذخیره اعداد ورودی کاربر استفاده می‌شود.
 2. حلقه while: تا زمانی که تعداد اعداد وارد شده کمتر از ۵ باشد، از کاربر عدد می‌گیرد.
 3. تبدیل ورودی به عدد: با استفاده از int.TryParse ورودی کاربر به عدد صحیح تبدیل می‌شود.
 4. شرایط عدد مثبت: بررسی می‌شود که عدد مثبت باشد و تکراری نباشد.
 5. افزودن به لیست: اگر عدد معتبر باشد به لیست اضافه می‌شود.
 6. مرتب‌سازی لیست: با استفاده از Sort لیست اعداد به صورت صعودی مرتب می‌شود.
 7. چاپ اعداد: در نهایت اعداد به صورت صعودی چاپ می‌شوند.

برنامه‌ای که اعداد فرد سه رقمی که مضرب سه باشند را نمایش دهد

در سوال برنامه‌ای که اعداد فرد سه رقمی که مضرب سه باشند را نمایش دهد باید کد زیر را بنویسید که کار خیلی سختی نیست و توضیحات مربوطه به صورت کامنت در داخل کد قرار گرفته.

				
					// حلقه از ۱۰۰ تا ۹۹۹ برای بررسی اعداد سه رقمی
for (int i = 100; i <= 999; i++)
{
  // بررسی اینکه عدد فرد باشد
  if (i % 2 != 0)
  {
    // بررسی اینکه عدد مضرب سه باشد
    if (i % 3 == 0)
    {
      // چاپ عدد
      Console.WriteLine(i);
    }
  }
}
				
			
 1. حلقه for از ۱۰۰ تا ۹۹۹ می‌گردد تا تمامی اعداد سه رقمی را بررسی کند.
 2. شرط if (i % 2 != 0) برای بررسی فرد بودن عدد استفاده شده است.
 3. شرط if (i % 3 == 0) برای بررسی مضرب سه بودن عدد استفاده شده است.
 4. اگر هر دو شرط برقرار باشند، عدد چاپ می‌شود.

برنامه‌ای که یک عدد از کاربر از کاربر گرفته و به توان دو برساند

برای حل سوال برنامه ای بنویسید یک عدد از کاربر بگیرد و آن را به توان دو کند و چاپ کند در سی شارپ تنها کافیست عدد را از کاربر گرفته و در خودش ضرب کنیم.

				
					Console.WriteLine("Pls Enter Number");
int NumberOne = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Result Is: " + (NumberOne * NumberOne));
Console.ReadKey();
				
			

برنامه ای در سی شارپ که سه عدد از کاربر دریافت کند و بدون حلقه عدد بزرگتر را نمایش دهد

برای نوشتن برنامه‌ای در کنسول سی‌شارپ که سه عدد را از ورودی دریافت نموده و بزرگترین عدد را نمایش دهد، می‌توانید از دستور شرطی if استفاده کنید. در زیر یک نمونه از این برنامه ارائه شده است:

				
					// دریافت سه عدد از کاربر
Console.WriteLine("Pls Enter Number 1:");
int num1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.WriteLine("Pls Enter Number 2:");
int num2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.WriteLine("Pls Enter Number 3:");
int num3 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

// مقایسه سه عدد برای پیدا کردن عدد بزرگتر
// فرض می‌کنیم عدد اول بزرگترین است
int max = num1;

if (num2 > max)
{
  max = num2;
}

if (num3 > max)
{
  max = num3;
}

// نمایش بزرگترین عدد
Console.WriteLine("The largest number entered: " + max);
Console.ReadKey();
				
			

برنامه ای در سی شارپ بنویسید ک سن دونفر را از ورودی گرفته و بزرگ ترین را چاپ کند

در اینجا می‌توانیم با if به بررسی سن کاربر ها بپردازیم و هرکدام بزرگتر بود را چاپ کنیم البته else if برنامه را جالب تر می‌کند زیرا اگر سن کاربر ها برابر باشد مانند کد زیر می‌توانید پیغام مناسب نمایش دهید.

				
					// دریافت سن کاربر اول
Console.WriteLine("Enter the age of the first person: ");
int AgeOne = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

// دریافت سن کاربر دوم
Console.WriteLine("Enter the age of the second person: ");
int AgeTwo = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

// بررسی سن افراد
if (AgeOne > AgeTwo)
{
  Console.WriteLine($"The first user is {AgeOne} older than the second user");
}
else if (AgeOne < AgeTwo)
{
  Console.WriteLine($"The second user is {AgeTwo} older than the first user");
}
else
{
  Console.WriteLine("Both users are the same age");
}
Console.ReadKey();
				
			

سوالات از جزوه‌های دانشجویان و دانش آموزان استخراج شده پس مناسب دانش آموزان فنی حرفه‌ای و دانشجویان IT می‌باشد تا در آزمون ها موفق شوند.

سعی بر این بوده که از تمام جزوه‌ها در این مقاله سوالاتی وجود داشته باشد به شکلی که برای تمام افراد مناسب بوده و سبب این شود شب امتحان دغدغه تمرین و حل سوال نداشته باشید.

در صورت عدم وجود سوال می‌توانید در نظرات مقاله سوال خود را مطرح کنید تا بلافاصله بعد از طرح سوال متخصصین سایت نونویسان مقاله را بروزرسانی کنند و سوال شما را در لیست سوالات قرار دهند.

۵ از ۵ - ۲ امتیاز

درباره نویسندهنظرات کاربران • آواتار Mohadese
  Mohadese
  مهمان

  سلام
  ممنونم از پاسخگویی عالی و به موقع
  خیلی از آموزش ها و توضیحاتتون راضی هستم و تا الان هر سوالی که برام پیش اومده رو خیلی ساده توضیح دادین خیلی مچکرم🙏🌹

  • آواتار محمد مهدی زارع
   محمد مهدی زارع
   مدیر سایت

   سلام و وقت بخیر خدمت شما کاربر عزیز
   خوشحالم که تونستم کمکی کرده باشم.

 • آواتار Mohadese
  Mohadese
  مهمان

  سلام
  عالی هستید. ممنون از سایتتون🙏🌹

 • آواتار حنانه قادری
  حنانه قادری
  مهمان

  سلام لطفا سوالات بیشتری با موضوع نمونه سوال آرایه ها در سی شارپ قرار بدید و سوالات این مقاله رو بیشتر بکنید.

  • آواتار محمد مهدی زارع
   محمد مهدی زارع
   مدیر سایت

   سلام وقت بخیر کاربر عزیز بزودی این مقاله بروزرسانی میشود و سوالات بیشتری قرار میدهیم و سوالاتی با عنوان نمونه سوال آرایه ها در سی شارپ هم در این آموزش اضافه میکنیم.

 • آواتار محمد
  محمد
  مهمان

  سلام خسته نباشید سوال ۵ یه اشکالی داره لطفا اصلاحش کنید
  ممنون از سایتتون

  • آواتار mahdi
   mahdi
   مدیر سایت

   سلام وقت بخیر محمد عزیز
   حتما مشاهده و درصورت نیاز اصلاح میکنم مرسی از نظرتون

  • آواتار محمد مهدی زارع
   محمد مهدی زارع
   مدیر سایت

   کاربر عزیز بررسی کردم مشکلی نبود
   وارد محیط کنسول که شدید کد را در بدنه یک متد کپی کنید برای مثال متد Main

دیدگاهتان را بنویسید

مطالب مرتبطسوال خود را در فرم زیر وارد کنید در صورت عدم وجود سوال آن را اضافه می‌کنیم.

در انتهای مقاله نظر و امتیاز خود را ثبت کنید.