نمونه سوال برنامه نویسی سی شارپ

نمونه سوال برنامه نویسی سی شارپ

خواندن این مطلب

6 دقیقه

زمان میبرد!

اگر دانشجوی رشته IT هستید و یا به هر علتی در حل سوالات محیط کنسول دچار مشکل شدید ما در مقاله نمونه سوال برنامه نویسی سی شارپ برای شما عزیزان چند سوالی که ممکن است به آن برخورد کرده باشید را حل میکنیم و با کد برای شما قرار میدهیم.
در صورت تمایل میتوانید دوره رایگان مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ را نیز مشاهده بکنید.

اولین سوال از نمونه سوال برنامه نویسی سی شارپ

برنامه ای بنویسید که اطلاعاتی مانند نام, سن و قد کاربر را از ورودی دریافت کند و روی صفحه نمایش دهد.

				
					Console.Write("Pls Enter Your Name: ");
  string Name = Console.ReadLine();
  Console.Write("Pls Enter Your Age: ");
  int Age = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  Console.Write("Pls Enter Your Height: ");
  int Height = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

  Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
  Console.WriteLine("Your Name Is: {0}", Name);
  Console.WriteLine("Your Age Is: {0}", Age);
  Console.WriteLine("Your Height Is: {0}", Height);
  Console.ReadKey();
				
			

در تمرین اول برای اینکه مقادیر را از ورودی بگیریم ابتدا برای هر کدام یک پیغام مناسب به کاربر نمایش میدهیم و در مرحله بعد یک متغیر ایجاد میکنیم و آن را از کاربر دریافت میکنیم.

در اینجا برای جذابیت کار رنگ نتیجه یا همان نمایش اطلاعات را سبز کردیم اگر میخواهید این بخش حذف شود کدی که در خط هشتم نوشته شده است را پاک بکنید.

دقت داشته باشید این کد را باید در بدنه Main کپی بکنید.

بررسی یک شرط ساده

برنامه ای بنویسید که یک متغیر به نام Number داشته باشد؛ که اگر بالاتر از ۱۰ بود Hello World را نمایش دهد و اگر پایین تر بود روی صفحه عبارت GoodBye World را چاپ بکند.

				
					Console.WriteLine("Pls Enter Number:");
int Number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (Number > ۱۰)
{
  Console.WriteLine("Hello World");
}
else
{
  Console.WriteLine("GoodBye World");
}
Console.ReadKey();
				
			

در مثال دوم اگر میخواهید عدد را از کاربر دریافت نکنید و ثابت باشد عبارت بعد مساوی را حذف بکنید و یک عدد به دلخواه قرار بدهید.

برای بررسی و نمایش پیغام مناسب باید از دستور شرطی if استفاده بکنید که اطلاعات بیشتری از آن در مقاله دستورات شرطی در سی شارپ قرار گرفته است.

 

برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی دریافت بکند و علامت آن را تعیین بکند.

				
					Console.WriteLine("Pls Enter Number:");
  int Number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  if (Number >= ۰)
  {
    Console.WriteLine("Number Is Positive");
  }
  else
  {
    Console.WriteLine("Number Is Negative");
  }
  Console.Readkey();
				
			

نوشتن این برنامه در این حالت بسیار بهینه و کوتاه است اما اگر بخواهید از else if استفاده بکنید میتوانید از کد زیر بهره ببرید که نسبت به کد بالا کمی طولانی تر است.

				
					Console.WriteLine("Pls Enter Number:");
  int Number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  if (Number > ۰)
  {
    Console.WriteLine("Number Is Positive");
  }
  else if (Number == 0)
  {
    Console.WriteLine("Number Is Zero");
  }
  else if (Number < 0)
  {
    Console.WriteLine("Number Is Negative");
  }
  Console.ReadKey();
				
			

چهارمین سوال از نمونه سوال زبان سی شارپ

برنامه ای بنویسید که یک عدد یک رقمی را از ورودی دریافت کند و معادل لاتین آن را روی صفحه نمایش دهد.

				
					Console.Write("Pls Enter Number: ");
  int Number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

  switch (Number)
  {
    case 0:
      Console.WriteLine("Zero");
      break;
    case 1:
      Console.WriteLine("One");
      break;
    case 2:
      Console.WriteLine("Two");
      break;
    case 3:
      Console.WriteLine("Three");
      break;
    case 4:
      Console.WriteLine("Four");
      break;
    case 5:
      Console.WriteLine("Five");
      break;
    case 6:
      Console.WriteLine("Six");
      break;
    case 7:
      Console.WriteLine("Seven");
      break;
    case 8:
      Console.WriteLine("Eight");
      break;
    case 9:
      Console.WriteLine("Nine");
      break;
    default:
      Console.WriteLine("Please enter a number from 0 to 9.");
      break;
  }
  Console.ReadKey();
				
			

پنجمین سوال از سوالات زبان برنامه نویسی سی شارپ

برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی دریافت بکند و در نتیجه بنویسد که آیا این عدد فرد است یا زوج.

				
					Console.Write("Pls Enter Number: ");
  int Number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

  if (Number % 2 == 1)
  {
    Console.WriteLine("This Is Odd Number.");
  }
  else
  {
    Console.WriteLine("This Number is Even.");
  }
  Console.ReadKey();
				
			

ششمین سوال کاربردی سی شارپ

یک مستطیل روی صفحه ایجاد بکنید که ۴ سطر داشته باشد و ۵ ستون.

				
					for (int i = 0; i < 4; i++)
  {
    for (int j = 0; j < 5; j++)
    {
      Console.Write("*");
    }
    Console.Write("\n");
  }
  Console.ReadKey();
				
			

هفتمین سوال سی شارپ

نمایش یک مثلث قائم‌الزاویه از اعداد با ۵ سطر و ۵ ستون.

				
					for (int i = 1; i <= 5; i++)
  {
    for (int j = 1; j <= i; j++)
    {
      Console.Write(j + " ");
    }
    Console.WriteLine();
  }
  Console.ReadKey();
				
			

سوال از سی شارپ جدول ضرب اعداد

برنامه ای بنویسید که جدول ضرب ۱۰ در ۱۰ را نمایش بدهد.

				
					for (int i = 1; i <= 10; i++)
  {
    for (int j = 1; j <= 10; j++)
    {
      Console.Write(i * j + "\t");
    }
    Console.WriteLine();
  }
  Console.ReadKey();
				
			

این برنامه جدول ضرب ۱۰ را نمایش میدهد اما میتوانید با گرفتن اعداد جدول ضرب از ورودی کار را کمی زیباتر بکنید تا کاربر تعیین کند جدول ضرب چند در چند باشد برای این که باید از کد زیر استفاده بکنید.

				
					Console.Write("Pls Enter Number One: ");
  int NumberOne = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  Console.Write("Pls Enter Number Two: ");
  int NumberTwo = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

  for (int i = 1; i <= NumberOne; i++)
  {
    for (int j = 1; j <= NumberTwo; j++)
    {
      Console.Write(i * j + "\t");
    }
    Console.WriteLine();
  }
  Console.ReadKey();
				
			

سوال جمع اعداد ورودی کاربر

یک کد در محیط کنسول بنویسید که عددی را از کاربر دریافت بکند و جمع اعداد آن را در نتیجه به نمایش بگذارد.

				
					int x, r, sum;

  Console.Write("Pls Enter Number: ");
  x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  sum = 0;

  while (x > ۰)
  {
    r = x % 10;
    sum = sum + r;
    x = x / 10;
  }
  Console.Write("Sum Is: " + sum);
  Console.ReadKey();
				
			

تمرین بعدی شباهتی به این سوال نهم دارد اما با یک تفاوت در سوال بعدی بجای جمع اعداد ما وارون عدد دریافت شده را نمایش میدهیم.

سوال وارون کرد عدد ورودی با سی شارپ

برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی دریافت بکند و وارون آن را نمایش بدهد.

				
					int x, r, s;

  Console.Write("Pls Enter Number: ");
  x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  s = 0;

  do
  {
    r = x % 10;
    s = s * 10 + r;
    x = x / 10;
  } while (x > ۰);
  Console.Write("Reverse Number Is: " + s);
  Console.ReadKey();
				
			

سوال محاسبه مساحت مستطیل

برنامه ای بنویسید که توسط یک کلاس مقادیر طول و عرض یک مستطیل دریافت شود و مساحت آن را نمایش بدهد.

				
					public class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    Rectangle rectangle = new Rectangle();

    Console.Write("Pls Enter Width: ");
    rectangle.Width = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

    Console.Write("Pls Enter Height: ");
    rectangle.Height = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

    Console.WriteLine(rectangle.RectangleArea());

    Console.ReadKey();
  }
}

public class Rectangle
{
  public int Width { get; set; }
  public int Height { get; set; }

  public int RectangleArea()
  {
    return Width * Height;
  }
}
				
			

سوال نمایش تعداد درس های پاس نشده دانشجو

برنامه ای بنویسید که تعداد دروس دانشجو و نمرات هر درس را دریافت بکند و درس هایی که دانشجو پاس نشده را نمایش بدهد.

				
					Console.WriteLine("Please Enter The Number Of Grades.");
  int Counter = 0;
  int Number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  double[] Point = new double[Number];

  for (int i = 0; i < Number; i++)
  {
    Console.WriteLine("Pls Enter Number: " + (i + 1));
    Point[i] = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
  }

  foreach (var item in Point)
  {
    if (item < 12)
    {
      Counter++;
    }
  }
  Console.WriteLine("--------------------------");
  Console.WriteLine("{0} Number Is Faild.", Counter);
  Console.ReadKey();
				
			

عددی را از ورودی دریافت کنید و آن را مقلوب کنید

عددی را از ورودی دریافت کنید و آن را برعکس کنید در نهایت نمایش دهید؛ برای مقلوب کردن اعداد دریافت شده از ورودی در سی شارپ باید به شکل زیر عمل کنید.

				
					Console.Write("Pls Enter Numer: ");
int number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
string numberStr = number.ToString();
string reversedNumberStr = "";

for (int i = numberStr.Length - 1; i >= ۰; i--)
{
  reversedNumberStr += numberStr[i];
}

Console.WriteLine(reversedNumberStr);
Console.ReadKey();
				
			
به مقاله امتیاز دهید

درباره نویسندهنظرات کاربران • آواتار محمد
  محمد
  مهمان

  سلام خسته نباشید سوال ۵ یه اشکالی داره لطفا اصلاحش کنید
  ممنون از سایتتون

  • آواتار mahdi
   mahdi
   مدیر سایت

   سلام وقت بخیر محمد عزیز
   حتما مشاهده و درصورت نیاز اصلاح میکنم مرسی از نظرتون

  • آواتار محمد مهدی زارع
   محمد مهدی زارع
   مدیر سایت

   کاربر عزیز بررسی کردم مشکلی نبود
   وارد محیط کنسول که شدید کد را در بدنه یک متد کپی کنید برای مثال متد Main

 • آواتار حنانه قادری
  حنانه قادری
  مهمان

  سلام لطفا سوالات بیشتری با موضوع نمونه سوال آرایه ها در سی شارپ قرار بدید و سوالات این مقاله رو بیشتر بکنید.

  • آواتار محمد مهدی زارع
   محمد مهدی زارع
   مدیر سایت

   سلام وقت بخیر کاربر عزیز بزودی این مقاله بروزرسانی میشود و سوالات بیشتری قرار میدهیم و سوالاتی با عنوان نمونه سوال آرایه ها در سی شارپ هم در این آموزش اضافه میکنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

مطالب مرتبط